Scriptie Lisanne van Muiden: Dieet-gerelateerde risicofactoren voor lepra in NW Bangladesh

Dietary diversity and the lack of household food stocks are diet-related risk factors for leprosy in North-west Bangladesh: a case-control study

A.E.T. van Muiden (1), I.M. Wagenaar (2), prof. dr. J.H. Richardus (3) and dr. ir. G. Smant (4). May 2014.

(1) MSc student Biology of Health and Disease of Wageningen UR, Wageningen, (2) PhD student of the Department of Public Health, Erasmus MC, Rotterdam and daily supervisor, (3) Professor of the Department of Public Health, Erasmus MC, Rotterdam and supervisor and (4) Assistant Professor of the Subdivision of Nematology, Wageningen UR, Wageningen and supervisor.

Samenvatting

Hoewel de prevalentie van lepra afneemt, is de bestrijding ervan nog niet in alle landen gerealiseerd. Aangenomen wordt dat lepra nauw verbonden is met armoede, maar er is twijfel welke aspecten van armoede hieraan gekoppeld zijn. Zo worden voedseltekorten beschouwd als risicofactor voor lepra. Het doel van deze studie is om de verschillen in voedingspatronen te identificeren van onlangs gediagnosticeerde leprapatiënten in Noordwest Bangladesh, tijdens de voedseltekorten in de periode van september tot eind november 2013.

Hiertoe is een patiëntonderzoek uitgevoerd in de lepra endemische districten Nilphamari en Rangpur in Noordwest Bangladesh. De gegevens werden verzameld met behulp van een gestructureerde vragenlijst tijdens huisbezoeken. De vragen betroffen bevolkingssamenstelling, socio-economische aspecten, gezondheid en voeding. Bovendien werden antropometrische metingen verricht en werd er een DDS (diet diversity score) berekend. De resultaten werden geanalyseerd met behulp van logistische regressie.

Tweeënvijftig lepra patiënten en 100 personen in de controlegroep werden geïnterviewd. De belangrijkste gezondheid- en dieet-gerelateerde factoren waren de BMI (body mass index) de DDS (diet diversity score) en de aanwezigheid van huishoudelijke voedselvoorraden. Andere belangrijke factoren waren de huishoudelijke uitgaven aan voedsel en de grootte van de grond in eigendom. Nadat alle factoren gecombineerd waren in het uiteindelijke model, bleef alleen de ‘voedseluitgaven’ als significante risicofactor voor lepra in Noordwest Bangladesh over. Uit diepere analyse op de diversiteit van het dieet is gebleken dat een gebrek aan ‘vlees en vis’ en ‘andere groenten en fruit’ in het dieet risicofactoren zijn voor lepra in Noordwest Bangladesh.

Deze studie toont daarmee aan dat de BMI, de DDS en huishoudelijke voedselvoorraden de belangrijkste gezondheid- en dieet-gerelateerde risicofactoren voor lepra zijn. Een DDS onder 4, een lage inname van ‘andere groenten en fruit’ en een lage inname van ‘vlees en vis’ zijn goede voorspellers voor lepra. Derhalve kan onderwijs in voeding hoge potentiële impact hebben.

Download hier het volledige artikel: Report Lisanne van Muiden 20140522